EFPC με μια ματιά

EFPC με μια ματιά Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα ξεκίνησε στις αρχές του 2005 από μια ομάδα των ενδιαφερομένων μερών από αρκετές χώρες. Στόχος του Φόρουμ είναι η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού με την προώθηση μιας ισχυρής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό γίνεται μέσω της συλλογής στοιχείων και αποτελεσμάτων για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών του. Το Φόρουμ επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των μελών και έτσι να καταστεί ηγετική δύναμη στην πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ευρώπη.

Εισαγωγή Μια ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη (PC) έχει καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και με χαμηλότερο κόστος. Αυτό είναι εν ολίγοις το αποτέλεσμα των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων. Με την προώθηση αποτελεσματικών μέτρων μέσω της πρωτοβάθμιας περίθαλψης η υγεία του πληθυσμού μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό όμως δεν προκύπτει αυθόρμητα. Απαιτεί κατάλληλες συνθήκες στο επίπεδο του συστήματος υγείας και στην πράξη οι παρέχοντες αυτές τις υπηρεσίες να αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία του πληθυσμού που βρίσκεται υπό τη φροντίδα τους. Παντού στην Ευρώπη η διαδικασία ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει έντονη η ανάγκη για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δομές και τις στρατηγικές του θέματος.

Το όραμά μας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη Η πλειονότητα των προβλημάτων υγείας των πολιτών έχουν αντιμετωπιστεί μέσω της αυτοπερίθαλψης και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που προσφέρονται από την τοπική κοινότητα. Η αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων στο πλαίσιο των οικογενειών τους και των κοινοτήτων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στην κατ’ οίκον φροντίδα για τη γήρανση του πληθυσμού, στην διαπολιτισμική φροντίδα σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, η πρωτοβάθμια φροντίδα συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Ως εκ τούτου, οι γιατροί της οικογένειας λειτουργούν στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σαν τοπική ομάδα, που χρησιμοποιεί μια πολύμορφη επιστημονική προσέγγιση. Η συγκέντρωση της προσοχής με επίκεντρο τον ασθενή, με ιδιαίτερη έμφαση στις πλέον ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Απαιτεί την απεριόριστη πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ένα τρίτο βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού είναι η λειτουργία πλοήγησης: σχετίζονται με παράπονα που υποβάλλονται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης και στο γεγονός πως η φροντίδα που προσφέρεται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες είναι κατακερματισμένη. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη σκοπό έχει να βοηθήσει τους ασθενείς να πλοηγηθούν στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών ο ρόλος των γενικών ιατρών είναι να τους καθιστά υπεύθυνους για την επαρκή καθοδήγηση και παραπομπή των ασθενών εκεί που χρειάζονται βοήθεια, κάτω από ασφαλείς συνθήκες.
Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό πως η πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και φροντίδας και με χαμηλότερο κόστος.

Μέσα σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον Η γήρανση των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας, οι ανησυχίες για την αύξηση του κόστους και της ποιότητας της ιατρικής περίθαλψης, η ισχυρή επιθυμία που εγγυάται την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, αποτελούν σήμερα τα πιο κοινά θέματα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι περισσότερες χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη βρίσκονται στη διαδικασία της εκ βάθους αναμόρφωσης του συστήματος υγείας. Ενώ παρουσιάζονται πολλές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, η ιατρική περίθαλψη και η πολιτική για την υγεία συχνά δεν είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της υποστήριξης και ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας. Αυτό αποτελεί μία τεράστια πρόκληση γι’ αυτούς που εμπλέκονται στην πρακτική εφαρμογή και στην πολιτική.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοένα και περισσότερο μελετούν τις επιπτώσεις στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές και διατάγματα, αλλά και μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και την κατανομή των επιδοτήσεων, δημιουργούνται ευκαιρίες για την ανάπτυξη διεθνών ανταλλαγών και στη βελτίωση των συστημάτων υγείας μέσω ενός κοινού οράματος. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί την πρόκληση για την εξισορρόπηση της αγοράς και του ανταγωνισμού με την προσέγγιση προσανατολισμένη προς τον συνεργατικό χαρακτήρα μιας κοινότητας με προσανατολισμό την πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα; Ο βασικός στόχος του Φόρουμ είναι η βελτίωση της υγείας του ευρωπαϊκού πληθυσμού με την προώθηση μιας ισχυρής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας. Αυτό θα γίνει μέσω της παρακολούθησης της κατάστασης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις ευρωπαϊκές χώρες, με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες που έχουν σημασία για μια ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη και με την ανταλλαγή εμπειριών. Το Φόρουμ υποστηρίζει τις πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, στη συνεισφορά των πολιτικών στην υγεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την έρευνα.
Το φόρουμ θα συνδέσει τρεις ομάδες των ενδιαφερομένων μέρων: τον τομέα της περίθαλψης της υγείας, τους φορείς χάραξης πολιτικής, και τους παραγωγούς και τους αξιολογητές των πληροφοριών της. Τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη εργάζονται σε τρία επίπεδα: το τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο, και το υπερ-εθνικό επίπεδο.
Συνδέοντας την πολιτική πρακτική και την έρευνα, το Φόρουμ σκοπεύει να ενθαρρύνει τη χάραξη πολιτικής με βάση το όραμα και τα αποδεικτικά στοιχεία που αποβλέπουν να υποστηρίξουν μια πολιτική της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην ποιότητα και την δικαιοσύνη.

Πολυεπίπεδη Φόρουμ για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης

  Τομέας της υγειονομικής περίθαλψης Η πολιτική για την υγεία Πληροφορίες και παρακολούθηση
Τοπικό / Περιφερειακό επίπεδο Τοπικές πρωτοβουλίες Τοπική / Περιφερειακή κυβέρνηση Αξιολογητές των τοπικών πρωτοβουλιών
Εθνικό επίπεδο Εθνικά κολέγια και επαγγελματικές ενώσεις Υπουργεία Υγείας Εθνικά ινστιτούτα, πανεπιστημιακές ομάδες
Υπερεθνικό επίπεδο UEMO, WONCA Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) EUPHA τμήμα Health Services Research, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα συστήματα ιατρικής περίθαλψης EUPHA

Επιπλέον, το Φόρουμ είναι επιστημονικά πολύσχημο. Παρόλο που η οικογενειακή ιατρική μπορεί να θεωρηθεί ως ο πυρήνας της πρωτογενούς μέριμνας (PC), η συμμετοχή των άλλων επιστημονικών κλάδων είναι απαραίτητη. Δεν χρειάζεται να τονισθεί πως ο ασθενής ή μάλλον, ο πολίτης αποτελεί τον στόχο των δραστηριοτήτων του Φόρουμ. Η συμμετοχή των πολιτών και των ασθενών και των οργανώσεών τους με το Φόρουμ είναι λογικό επακόλουθο αφού εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, είτε μέσω της προσφοράς υπηρεσιών, είτε μέσω της έρευνας, στο κεντρικό σημείο της προσοχής τους έχουν τον άνθρωπο. Το φόρουμ έχει ένα μήνυμα για την επέκταση και βοήθεια για την άντληση διδαγμάτων. Φιλοδοξεί να αφουγκράζεται καλά και τα μηνύματα του να εισακούονται. Είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε κατεστημένα συμφέροντα και θα αναπτύξει με την πάροδο του χρόνου τέτοιες πολιτικές που αποβλέπουν στη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας του.